Фонд Хибриден Депозит

ISIN

BG9000017087

Рисков профил

Консервативен

Такса за покупка на дялове

без такса

Минимална инвестиция

€ 1000 

Управляващо дружество
УД „Аларик Кепитъл“ АД
Срок

безсрочен

Такса за теглене през първите 3 м.

0,3%

Цени на дялове
Емисионна стойност

€ 10.3599

Цена на обратно изкупуване

€ 10.3288

Информация към 05/12/23

Инвестиционна стратегия

Договорен фонд «Аларик-Хибриден Депозит» е консервативен финансов инструмент, който инвестира основно в депозити с различна срочност (до 12 месеца) и в различни кредитни институции, инструменти с фиксирана доходност, дългови ценни книжа. Поради високото ниво на ликвидност, фондът е подходящ за инвестиция както за физически, така и за юридически лица.

Предимства за инвестицията:
– Висока степен на сигурност
– Не подлежи на данъчно облагане

Реализирана доходност на фонда

Фонд Хибриден Депозит се анализира ежедневно от нашите портфолио мениджъри, така че да предостави максимална доходност и сигурност за твоите инвестиции.

Структура на
портфейла

Ниско-рисков миск от държавни ценни книжа и депозити. Подбрана селекция от активи, която ти носи доходност, и едновременно с това постоянен достъп до средствата ти.

Легенда:

Депозити
ДЦК

Графика на цените

Скала на риска

Ниско-рисков микс от държавни ценни книжа и депозити
Нисък риск / Възможно е ниско ниво на доходност

Висок риск / Възможно е по-високо ниво на доходност

 

Скала на риска

Ниско-рисков микс от държавни ценни книжа и депозити
Искаш да закупиш
Фонд Хибриден Депозит?

Документи

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Аларик Кепитъл и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Аларик Кепитъл не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.

Други продукти

Държавни ценни
книжа
(ДЦК)

Структурирани
продукти​

Открий сметка
в 3 лесни стъпки
без да стъпваш в офис

1
Регистрирай се за по-малко от 5 мин с лична карта и фактура за комунална услуга или банково извлечение
2

Захрани сметката си с банков
превод (без такса за входящи преводи)

3
Купи с няколко лесни клика
Управлявай сигурно и удобно през онлайн платформата ни 24/7

Персонализирани решения
за корпоративни и VIP клиенти

Премиум

За инвестиции над

25 000 лв

Премиум плюс

За инвестиции над

100 000 лв

Често задавани въпроси

Какъв тип фонд е ДФ АЛАРИК - ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ?
АЛАРИК – ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ е договорен фонд. Договорният фонд е финансов продукт, който помага на все повече хора да постигнат добра доходност за спестяванията си в дългосрочен план. Той представлява инвестиционен портфейл от различни видове финансови активи (акции, облигации и други), които се управляват професионално от инвестиционни мениджъри в т.нар. Управляващо дружество. 
Какво представляват дяловете на договорния фонд?

Дяловете на договорния фонд са безналични ценни книжа, регистрирани по сметки в „Централен Депозитар” АД. Те дават на притежателя си право върху съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, както и право на обратно изкупуване.

Когато купувате дялове на договорен фонд, вие получавате част от неговия портфейл. Със закупуването на дялове, инвеститорите дават на фонда парични средства, които Управляващото дружество инвестира с цел генериране на печалба за инвестиралите. 

Цената на дяловете на даден инвестиционен фонд може да се покачва или да спада в зависимост от неговото представяне. То е пряко свързано с индивидуалното представяне на активите, включени в портфейла му.

Как мога да закупя ДФ АЛАРИК - ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ?

Дялове на фонда могат да бъдат придобити чрез подаване на поръчка за покупка на дялове. Поръчката за покупка се изпълнява по цена на дял, определена за деня, следващ датата на подаване на поръчката. Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял.

Търгува ли се ДФ “Аларик - Хибриден Депозит” на фондовия пазар?

ДФ “Аларик – Хибриден Депозит” не се търгува на фондовия пазар. Дяловете на фонда се емитират от нас и могат да се купят само от нас.

Запазете час за разговор