Основи на инвестирането

Всичко, което трябва да знаете,
за да инвестирате успешно

Описание и функционалност на продукта

Държавните ценни книжа (облигации) са дългови ценни книжа, емитирани от правителствата за набиране на средства за различни цели, като например финансиране на обществена инфраструктура, подпомагане на социални програми или управление на фискални задължения. По същество, когато инвеститорите купуват държавни облигации, те реално заемат пари на правителството в замяна на редовни лихвени плащания и връщане на първоначално инвестирания капитал (главница) на падежа.

Предимства

Сигурност и стабилност:

Държавните ценни книжа (облигации) са широко приети за една от най-сигурните възможни инвестиции. Държавните ценни книжа се считат за нискорискови инвестиции поради присъщата кредитоспособност и стабилност на правителствата като кредитополучатели. Тези инструменти предлагат фиксиран доход посредством периодични лихвени плащания на притежателите им. Лихвеният процент, известен като купонен процент, се определя в момента на емитирането и остава постоянен през целия срок на облигацията. Държавните ценни книжа на страни с висок кредитен рейтинг са особено привлекателни за инвеститорите.

Редовен доход:

Държавните ценни книжа осигуряват предвидим и стабилен приход чрез периодични лихвени плащания. Тези плащания биха могли да бъдат привлекателни за инвеститори, търсещи постоянен и редовен източник на доход.

Ликвидност:

Държавните ценни книжа се считат за силно ликвидни инвестиции. Те могат лесно да бъдат закупени или продадени, което ви позволява да получите достъп до инвестирания си капитал, винаги когато е необходимо. Тази лесна ликвидност осигурява гъвкавост и ви позволява да се адаптирате към евентуално волатилна финансова ситуация или да се възползвате от други инвестиционни възможности.

Диверсификация:

Включването на държавни ценни книжа във вашия инвестиционен портфейл би спомогнало за диверсификация на общия ви инвестиционен риск. Държавните ценни книжа обикновено имат по-ниска корелация с акции и други инвестиционни активи, което означава, че те могат да действат като буфер по време на нестабилност или несигурност на пазара. Чрез диверсификация на инвестициите вие можете да намалите общия риск и потенциално да подобрите стабилността на представянето на портфолиото си.

Запазване на капитала:

Ако давате приоритет на запазването на капитала си пред максимизирането на възвръщаемостта, държавните ценни книжа могат да бъдат отличен избор. Сумата, инвестирана в държавни облигации, обикновено се изплаща на падежа, който може да варира от няколко месеца до няколко години. Това може да бъде особено полезно по време на несигурни икономически времена или когато имате по-кратък инвестиционен хоризонт.

Данъчни предимства:

В зависимост от вашата страна и конкретния вид държавните ценни книжа е възможно да имат данъчни предимства, свързани с инвестирането в държавни облигации. Правителствата често предлагат данъчни стимули, за да насърчат хората да инвестират в съответните ценни книжа на съответната държава на която са граждани, като например освободени от данъци приходи от лихви или преференциално данъчно третиране. Не пропускайте да се консултирате с данъчен консултант, за да разберете данъчните последици, специфични за вашата ситуация.

Персонализирани решения
за корпоративни и VIP клиенти

close-up-3d-metal-ball-isolated3

Премиум пакет

За инвестиции над

25 000 лв

close-up-3d-metal-ball-isolated7

Премиум пакет плюс

За инвестиции над

100 000 лв

Запазете час за разговор

Търсене